Fødevaredirektoratet:

Fødevareminister Mariann Fischer Boel har i dag oversendt en redegørelse vedrørende videnskabelige undersøgelser om stråforkortere til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Baggrunden er den senere tids debat om anvendelsen af stråforkortere.

Konklusionen i redegørelsen, der er udarbejdet af Fødevaredirektoratet, er, at der er en solid videnskabelig dokumentation om stråforkortere (chlormequats), og herunder en solid dokumentation for, at evt. restindhold af stoffet, under de fastsatte EU-grænseværdier, ikke vil give anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder.

Den tvivl, der i offentligheden er rejst om stråforkorternes sundhedsmæssige egenskaber, baserer sig på få undersøgelser, der enten ikke har anvendt de anerkendte testmetoder, der bør følges, når der forskes i toksikologiske effekter, eller også har det statistiske materiale i undersøgelsen været for svagt til, at der kunne drages nogen egentlig konklusion af de gennemførte forsøg. Fødevaredirektoratet finder derfor ikke, at der på det foreliggende grundlag kan rejses berettiget tvivl om fødevaresikkerheden med hensyn til de godkendte stråforkortere.

Ligeledes kan det oplyses, at Fødevaredirektoratet vil iværksætte en undersøgelse rettet mod korn og kornprodukter, der er anprist "fri for stråforkorter”, med henblik på at sikre, at de gældende anprisningsregler bliver overholdt. Baggrunden herfor er, at der tidligere er konstateret overtrædelse af anprisningsregler på dette område.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?