Fødevareministeriet

Dansk landbrug skal styrkes, og landmændenes lejere skal have bedre vilkår

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale om at ændre Landbrugsloven. Ændringsforslaget fra fødevareminister Hans Chr. Schmidt er netop sendt i høring. Forslaget skal blandt andet ligestille landmændenes lejere med landets øvrige lejere. Landmænd skal have lov til at udvide deres husdyrhold, hvis de overholder krav til dyrevelfærd og miljø. Reglerne for, hvor meget jord den enkelte landmand skal eje i forhold til sin husdyrproduktion, skal ændres. Formålene er at bremse transporten af levende dyr ud af landet, så danske arbejdspladser bevares. Prisen på landbrugsjord lettes, og landmændene opmuntres til at investere i ny teknologi, der muliggør en alternativ udnyttelse og fordeling af husdyrgødning.

Ligestillede lejere

Forslaget til ændring af Landbrugsloven - eller rettere Lov om landbrugsejendomme - vil sikre, at lejere af boliger på landbrugsejendomme får samme vilkår, som landets øvrige lejere har under lejeloven. I dag kan landmanden opsige lejere med et opsigelsesvarsel på seks måneder, hvis de skal bruge boligen til ansatte på bedriften.

Ændringen berører ikke de boliger, der aktuelt anvendes til medarbejderboliger, idet der for boliger, der stilles til rådighed for medarbejdere i en virksomhed generelt gælder et kortere opsigelsesvarsel i forbindelse med fratræden, ifølge lejeloven.

Dyrevelfærd ind i Landbrugsloven

Regeringen ønsker at gøre det lettere for danske landmænd at udvide deres husdyrproduktion. Loftet på 750 dyreenheder pr. bedrift fastholdes, men kan udvides til maksimalt 950 dyreenheder pr. bedrift. Betingelsen er, at landmanden udarbejder en handlingsplan for dyrevelfærd, som skal godkendes af myndighederne. Blandt andet skal boksstørrelser, sygestier, halmtildeling, anvendelse af farebokse og dyrelægetilsyn indgå. Desuden skal landmanden udarbejde en miljøhandlingsplan, der skal beskrive de tiltag, som landmanden agter at tage for at sikre en miljøvenlig drift.

"Regeringen vil ikke se stiltiende på den stadig stigende eksport af levende dyr ud af landet, fordi vi har nogle uhensigtsmæssige regler. Eksporten betyder, at vi i øjeblikket forærer danske slagteriarbejdspladser bort til udlandet, og det kan ingen være tilfreds med," siger Hans Chr. Schmidt.

Fødevareordfører Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti siger:
"Jeg er glad for, at landbruget får bedre muligheder for at udvide, samtidig med at vi styrker dyrevelfærden på den enkelte bedrift. Jeg har ikke noget imod, at landbruget tjener penge, men dyrene skal have det godt."

Bedre vilkår for små og mellemstore brug

Regeringen ønsker i samme åndedrag at lempe reglerne for, hvor stort et areal landmanden selv skal eje i forhold til sit dyrehold. Desuden skal kravet om, hvor stort et areal landmanden selv skal eje, fremover opfyldes på bedriftsniveau og ikke på ejendomsniveau. Det vil for en landmand, der ejer flere ejendomme, betyde, at han eksempelvis kan samle sin svineproduktion på en ejendom, hvor lugten og støjen ikke generer naboen.¤

"Hvis dansk landbrug skal være med i den internationale konkurrence, hvor priserne er under konstant pres, er det nødvendigt at ændre Landbrugsloven. I dag er priserne på landbrugsjord ved at nå skyerne, fordi større landmænd er nødt til at købe jord for at opfylde ejerkravet. Priserne gør det også svært for de små og mellemstore brug at blive i erhvervet, så nu skal det være muligt i stedet at indgå gylleaftaler og få råd til at investere i ny teknologi til alternativ anvendelse af gylle," siger Hans Chr. Schmidt.¤

Blandt de øvrige forslag til ændringer af lov om landbrugsejendomme er:

  • at gøre det nemmere for mindre landbrug at opkøbe mere jord, fordi de får bedre muligheder for at gøre krav på fortrinsstilling til suppleringsjord.
  • at gøre det nemmere for ejere af mindre landbrugs­ejendomme at kvalificere sig til at erhverve landbrugs­ejendomme på over 30 ha, selvom de ikke har en landbrugsuddannelse.

Christian H. Hansen siger: "Jeg vil ikke acceptere, at de store tryner de små. Derfor har det været vigtigt for mig at få udvidet fortrinsstillingen for de små brug, ligesom vi har stået fast på, at der skulle indføres et loft på maksimalt 950 dyreenheder pr. bedrift. Med denne aftale har vi sikret dyrevelfærden, udviklingsmulighederne for dansk landbrug og en balance mellem små og store landmænd. Landbrugsloven er nu fremtidssikret."

Loven om landbrugsejendomme er fra 2004. Formålet med loven er blandt andet at sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsejendomme, som tager hensyn til såvel produktion som miljø og natur. Samtidig tilgodeser loven bosætning og udvikling i landdistrikterne. Du kan læse hele udkastet til lovforslaget på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside: www.dffe.dk/hoeringer

Der er høringsfrist den 1. februar 2006.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?