Ved åbningen af DanFish konstaterede fødevareminister Ritt Bjerregaard med tilfredshed i sin åbningstale, at hun naturligvis var glad for, og tog det som et tegn på vitalitet og konkurrencevillighed, at udstillerne havde lagt beslag på flere kvadratmeter udstillingsareal end nogensinde før, og ikke mindst set i lyset af de problemer, der præger fiskerisektoren. Ministeren tolkede det som tegn på fiskerisektorens store udviklings- og tilpasningsdygtighed. For, som hun sagde, vi må erkende, at det har været et år, der lagde ud med stærkt reducerede fangstmuligheder, og ikke mindst de indgribende torskegenopretningsplaner i Nordsøen og Skagerrak har nedtonet forventningerne til fremtiden i fiskeriet ganske betydeligt. Desværre tegner næste år ikke til at blive bedre.

Også i Østersøen må vi nu se i øjnene, at fangstmulighederne reduceres betydeligt efter de seneste beslutninger i den baltiske fiskerikommission om at nedsætte de tilladte fangstmuligheder for torsk og sild til næste år.

Grundlæggende er ubalancen mellem flådens størrelse og fangstmulighederne i de seneste år blevet øget. Der har været rejst kritik af den biologiske rådgivning fra ICES. Der er behov for at arbejde på at forbedre kvaliteten og repræsentationen af den biologiske rådgiv-ning og gøre den mere brugerorienteret. Der kan også være grund til i højere grad at inddrage fiske-riet såvel på datasiden som i vurdering af rådgivningens konklusioner, før disse præsenteres for offentligheden.

Med folketingsvedtagelsen fra maj i år om den fremtidige fiskeriforvaltning blev grundlaget skabt for en introduktion af individuelt omsættelige kvoter i det pelagiske fiskeri. Det er forventningen, at denne nyordning, som repræsenterer en væsentlig nyskabelse, vil indebære bedre udnyttelse af fangsterne med en øget andel til konsum, forbedret indtjening, større investeringer i nye fartøjer samt en reduktion i antallet af fartøjer i sildefiskeriet. Endvidere indføres fra 2002 en særlig ordning for kystfiskeriet med et årskvotesystem, der skal give dette fiskeri nogle mere klare rammer, uden at dette stiller de andre dele af det demersale fiskeri ringere. Med kystfiskeordningen er det hensigten også at tilgodese udviklingen i de mindre fiskesamfund. Teknologisk Institut har for nylig offentliggjort en rapport, udarbejdet i samarbejde med Fødevareministeriet og Danmarks Fiskeriforening, om udviklingsmulighederne i de mindre danske fiskerihavne.

Der er netop sendt et forslag til en målrettet ophugningsordning i høring hos erhvervet. Der vil være ca. 40 mio. kr. til rådighed for ordningen, som vil være et skridt i retning af at skabe bedre balance mellem resurserne og kapacitet. Ordningen forventes at træde i kraft den 1. november 2001 og vil omfatte fartøjer, hvis landingsværdi af konsumfisk udgør mindst 25%, og med en samlet landingsværdi på mindst 190.000 kr. Endvidere vil der ske en målretning af ordningen mod fartøjer med stor afhængighed af torskefiskeriet.

Fødevareministeriet introducerer herudover en nybygningsordning, hvor igennem det vil være muligt at støtte en nybygning med op til 20% på betingelse af, at ansøger tager 30% mere tonnage ud, end der sættes ind i fiskeriet. Fartøjer der ikke kan opfylde dette krav får mulighed for at søge prioriterede dele af nybyggeriet. Ordningen har som overordnet formål at give støtte til projekter, der fremmer en bæredygtig, kvalitetsorienteret og effektiv udnyttelse af fangstresurserne.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?