Miljøstyrelsen 
Teknologisk Institut har sammen med vaskemiddelproducenterne Henkel-Ecolab A/S og Novodan A/S udviklet fire nye og mindre miljøbelastende vaskemidler til industrivaskerier. Ud over en væsentlig miljøforbedring er de nye midler kvalitetsmæssigt helt på højde med de vaskemidler, man tidligere har brugt. Samtidig har udviklingsarbejdet betydet, at de to producenter i dag bruger mindre miljøbelastende overfladeaktive stoffer (tensider) i hele deres produktion. Som en del af projektet har parterne også udviklet en ny testmetode, der kan bruges til at vurdere og sammenligne effektiviteten af vaskemidler. I mange år har der været fokus på overfladeaktive stoffer i vaskemidler, fordi de potentielt er skadelig for miljøet. De overfladeaktive stoffer i vaskemidlerne udledes, når vasken er overstået. Hvor giftigt spildevandet er afhænger af, hvor giftige indholdsstofferne er for livet i vandmiljøet, stoffernes evne til at akkumulere i vandlevende organismer og sediment samt stoffernes bionedbrydelighed. Stoffer der ikke er letnedbrydelige, og som kan akkumuleres, kan spredes til miljøet, hvis slam fra spildevandsrensning udbredes på landbrugsjord. Projektet har resulteret i, at der er blevet udviklet fire nye kommercielle produkter, der bruges i industrien i dag. De nye vaskemidler belaster miljøet mindre end de oprindelige midler og har en lige så god eller bedre vaskeeffekt.

I miljøvurderingen lagde man særlig vægt på at nedbringe scoren for giftighed og nedbrydelighed (GN-scoren). I denne score medtager man alle indholdsstoffer i midlet, og som parametre indgår mængden, giftighed og nedbrydelighed. GN scoren bliver lavere, når der fx bruges et mindre giftigt stof eller et lettere nedbrydeligt stof.

Vaskemidler til stærkt besmudset tøj har relativt høje scorer, som ligger i størrelsesordnen 10.000 til 100.000. Med de nye midler var det muligt at reducere scoren i et tilfælde til 12 procent af det oprindelige og i det andet tilfælde til syv procent af det oprindelige. Vaskemidler til let besmudset tøj har en noget lavere GN-score på omkring 5000. Det var muligt i det ene tilfælde at reducere scoren til 29 procent af det oprindelige og i et andet tilfælde til 14 procent af det oprindelige.

En så stor reduktion af GN-scoren for midler til både stærkt og let besmudset tøj betyder, at man kommer til at bruge væsentligt færre miljøskadelige stoffer - fx stoffer - der er mærket med R50 (meget giftig for organismer, der kan leve i vand) og stoffer, der er mærket med R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet).

Det er lykkedes at fjerne de R50 mærkede stoffer fuldstændigt fra to af de nye midler og i de to andre midler blev mængden reduceret med mellem 10 og 30 procent i forhold til tidligere.

Mængden af R53 mærkede stoffer blev også fjernet helt fra to af de nye midler. For de to øvrige midler blev mængden sat ned med 21 procent i det ene tilfælde og 98 procent i det andet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?