Fødevareministeriet:

Målet om en halvering af udvaskningen af kvælstof fra dansk landbrug er nået.

Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning har offentliggjort deres faglige vurdering af virkningen af Vandmiljøplan II. Evalueringen viser, at kvælstofudvaskningen fra landbruget er reduceret med 48 procent. I 1987 var målsætningen en reduktion på 49 procent Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning oplyser, at de 48 procent ligger inden for den usikkerhed, som beregningerne er forbundet med.

"Jeg er meget glad for at kunne konstatere, at vi har nået målet med Vandmiljøplan II fra 1998. Det har været et langt sejt træk siden vedtagelsen af den første vandmiljøplan i 1987. Tallene viser, at indsatsen har virket, og at landbruget har levet op til målene for et bedre vandmiljø", siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

"Nogle instrumenter har været brugt mindre, end vi havde forestillet os - især har efterspørgslen efter økologi været mindre, men så har andre virkemidler mere end opfyldt forventningerne, så vi samlet set er i mål", konstaterer fødevareministeren.

Plantedirektoratet har ligeledes i dag offentliggjort resultatet af den årlige opgørelse af forbruget af handelsgødning. Opgørelsen viser en fortsat nedgang i salget, som for andelen af kvælstof udgør 4,5 procent og for fosfor 4,7 procent på bare et år.

"Nu har vi visket tavlen ren, så vi kan gå til forhandlingerne om en Vandmiljøplan III, og vi er helt åbne over for de metoder, som nu kan bringes i anvendelse for at leve op til regeringsgrundlaget om at sikre en yderligere nedbringelse af landbrugets udledning af næringsstoffer".

På en konference den 11. december 2003 vil Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning fremlægge slutevalueringen samtidig med fremlæggelsen af det faglige grundlag for Vandmiljøplan III.

"Efter denne faglige høring kan vi i begyndelsen af det nye år starte de politiske forhandlinger om en ny Vandmiljøplan," siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?