Den nuværende danske affaldspolitik er tilsyneladende inde på et galt spor. Den lægger ganske vist stor vægt på genanvendelse af affald.

Men genanvendelsen sker på områder, hvor miljøgevinsten er tvivlsom. Og på trods af politiske intentioner om at reducere affaldets mængde og giftighed har der ikke været mærkbare fremskridt at spore de sidste ti år.

Affaldsområdet skal fremover tilføres et fundamentalt og styrende element af helhedsbetragtninger baseret på miljø- og ressourcemæssige hensyn. Den danske affaldsstrategi bygger på, at genanvendelse er den bedste måde at håndtere affald på; men sagkyndige personer har analyseret denne strategi for at finde ud af, om vi bruger genanvendelsesværktøjet rigtigt.

En revurdering viser, at ganske vist har Danmark et velfungerende og effektivt affaldsbortskaffelsessystem; men den danske affaldsstrategi er imidlertid kommet til kort på en række punkter. Først og fremmest er det ikke lykkedes at gennemføre en effektiv forebyggende indsats. Det ses bl.a. i mængderne af affald, der stiger år for år.

Et væsentligt problem ved de nuværende politiske fastsatte målsætninger for genanvendelse og anden behandling er, at de ikke er baseret på helhedsbetragtninger. Procentmål for affaldsbehandling styrer i dag indsatsen; men det er ikke givet, at en opfyldelse af måltallene i praksis vil føre til en markant kvalitativ miljøgevinst.

I en samlet miljø- og ressourcevurdering er det ikke ligegyldigt, om det er murbrokker eller aluminium, der genanvendes. Der bør inden for en kort periode - det vil sige maksimalt få år - ske et sporskifte i dansk affaldspolitik, således at indsatsen fremover helhedsorienteres og udformes ud fra en grundig afvejning af, hvad der er det miljø- og ressourcemæssige mest optimale i forhold til produktets livscyklus - råvare, produktion, forbrug, genbrug, affaldsbehandling.

Danmark har som nation begrænsede muligheder for at løse opgaven med at minimere miljø- og ressourcebelastningen på affaldsområdet, sikre rene materialer til genanvendelse og affaldsbehandling samt fjerne de miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vi kan ikke i forhold til hjemmemarkedet opstille betingelser, der kan opfattes som tekniske handelshindringer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?