Der er meget at tage vare på, men gør det alligevel

Et vigtigt område for et velfungerende køkken er, at afløbsinstallationer er i orden. I storkøkkenet findes der en række komponenter o.l., der er tilkoblet afløbssystemet. Det er ikke altid, at man i det daglige tænker over dette, idet det jo fungerer. Det er først, hvis der optræder driftsproblemer eller forstoppelse, at man tænker på afløbet.

De typiske steder i et storkøkken, der er tilkoblet afløbssystemet, er rengøringsvaske, køkkenvaske og håndvaske, afløbet fra opvaskemaskinen, afløb i forbindelse med kipgryder og lignende komponenter og afløbet fra gulvfladen.

De vigtigste komponenter i afløbsinstallationen i forbindelse med et storkøkken er vandlåse ved udslagsvaske, køkkenvaske og håndvaske, vandlåse på andre komponenter fx konvektionsovne, gulvafløb og gulvriste samt fedtudskillere.

Funktionen af vandlåsen er at sikre, at der ikke kan trænge lugt og kloakgasser ind i bygningen. Vandlåsen er derfor opbygget med et vandlukke, der sikrer mod dette. Vandlukket skal have en bestemt størrelse, der er angivet i de godkendelser, der findes for de enkelte vandlåse.

Gulvafløb i storkøkkener har primært til formål at kunne bortlede det vand, der kommer på gulvet ved rengøring og i forbindelse med spild. Afhængigt af køkkenets størrelse og alder kan gulvafløbene være almindelige gulvafløb med rist eller industrigulvafløb med rist. Endvidere kan der på særlige steder i køkkenet fx ved kipgryderne, ved kartoffelkoger o.l. steder, hvor der skal tømmes større mængder vand ud, være lavet en nedsænkning med en stor rist over. Nede i denne nedsænkning er der placeret et gulvafløb til at bortlede vandet. Endelig findes der særlige afløbsrender, der kan nedbygges i gulvet til at tage vandspild over en længere strækning. Disse anvendes typisk i store køkkener og industrier. Funktionen af gulvafløbet er at kunne bortlede det vand, der kommer på gulvet enten ved rengøring eller ved almindeligt spild. Når anlægget udformes og dimensioneres, tages der hensyn til hvor meget vand, der vil kunne komme, og størrelsen af gulvafløbet bestemmes efter dette. Der skal endvidere ved valget tages hensyn til at gulvafløbet skal kunne renses og vedligeholdes.

Der er i gulvafløbet indbygget en vandlås, der har til formål at sikre mod lugtgener og indtrængning af kloakgasser. I forbindelse med arbejdet i storkøkkener kommer der store mængder af fedtstoffer, der bliver tilledt til afløbssystemet. Dette sker bl.a. i forbindelse med opvask og afspuling af gulve og maskiner. Når fedtet afkøles, vil det stivne og dermed aflejres i afløbssystemet. Der vil derfor efter ganske kort tid kunne ske en forstoppelse af dette, og det er derfor nødvendigt at sikre, at dette ikke sker. Det kan gøres ved, at der indbygges en fedtudskiller i systemet. Fedtudskilleren skal anbringes så tæt på udledningsstedet som muligt, men da der samtidig ville være store miljømæssige problemer med at anbringe den i selve køkkenet, kan den anbringes efter følgende retningslinier:
Udskilleren skal anbringes i det fri i frostfri dybde eller i et særligt rum, hvor der er taget hensyn til adgangsforhold, belysning, ventilation og frisklufttilførelse. Såfremt udskilleren anbringes i det fri, skal frostfri dybde opnås ved at anvende de af leverandøren medleverede forhøjningsstykker. Udskilleren skal forsynes med et dæksel uden nøglehuller og kunne tåle belastningen fra trafik i det område, hvor den er placeret. Udskilleren skal udluftes. Udluftningen skal udmunde på steder, hvor den ikke forvolder lugtgener.

Funktionen af fedtudskilleren er, at den ved vægtfyldeprincippet udskiller fedtet i et kammer hvorigennem vandhastigheden er lav. Da fedtet er lettere end vandet og hastigheden er lav, vil fedtet søge op til overfladen og bliver derved udskilt. Fedtudskilleren skal tømmes med de intervaller, der er foreskrevet af fabrikanten og i godkendelsen.

Vandlåse i forbindelse med udslagsvaske og køkkenvaske kan forstoppe som følge af rester af grøntsager, fedtspild og grus og jord fra grøntsager. Forstoppelse af denne art kan normalt ordnes ved hjælp af en såkaldt svupper, eller ved at adskille vandlåsen, hvis denne er af plast.

Risikoen for forstoppelse af vandlåse forøges, hvis vandmængden til skylning nedsættes kraftigt, hvorfor vandbesparelser på disse installationer nøje bør vurderes, så der ikke opstår gener for ofte. Vandlåse i gulvafløb kan ligeledes tilstoppe både på grund af almindeligt snavs og af fedtrester. Gulvafløb i storkøkkener bør være udstyret med en rørformet vandlås, da denne type ikke tilstopper så let, som de øvrige typer, og da den generelt er lettere at rense.

Hvis fedtudskilleren er placeret for langt fra udledningsstedet, vil der kunne opstå driftsproblemer i form af forstoppelse af rørsystem eller gulvafløb, idet fedtet når at blive afkølet så meget, at det udfælder inden det når fedtudskilleren. Risikoen for gener af denne art kan ofte opstå, hvis der foretages større ombygninger af køkkenet, og fx opvaskeren flyttes længere væk fra udskilleren. Hvis fedtudskilleren ikke tømmes med de intervaller, der er foreskrevet af fabrikanten og i godkendelsen, vil funktionen efterhånden ophøre, og der vil komme forstoppelser i det efterfølgende rørsystem.

Visse typer af opvaskemiddel kan emulgere (opløse) fedtet så meget, at det ikke når at blive udskilt i fedtudskilleren, og derfor først udskilles i det efterfølgende rørsystem eller helt ude i hovedkloakken. Dette vil så give problemer på disse steder.

Vandlåse skal jævnligt tilledes vand, da der ellers er risiko for at vandlukket tørrer ud med lugtgener til følge. Risikoen er især stor på gulvafløb, der er placeret i rum, hvor der sjældent spules gulv, eller vandlåse på installationsgenstande der sjældent anvendes.

Selv svage syrer eller baser vil kunne ødelægge dele af afløbssystemet, hvor man altid skal være omhyggelig med at hælde disse i afløbet. Syrer og baser kan endvidere være farlige for kloakarbejderne.

Køkkenkværne (affaldskværne) til findeling af næsten alle former for køkkenaffald er visse steder i udlandet en meget anvendt installation. Den er beregnet til placering mellem køkkenvasken og den tilhørende vandlås. Køkkenkværne har den afløbstekniske ulempe, at forureningsgraden af bl.a. tungmetaller og organisk materiale fra køkkenafløbet stiger meget væsentligt, og samtidig vil give et kraftigt forøget vandforbrug. Danske rensningsanlæg er normalt ikke dimensioneret for den ofte uacceptable forøgede forureningsgrad, der kommer fra køkkenkværne, og dette medfører, at selvom køkkenkværne er principielt godkendte, skal installationen i hvert tilfælde tillades specielt af den lokale myndighed.

Til den daglige drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationerne i et storkøkken hører normalt følgende:

Sikring gennem de daglige rutiner af, at der ikke tilledes mere grus og jord til installationen end højst nødvendigt. 
Sikring af, at der ikke er vandlåse der i længere tid kan stå uden tilførelse af vand således, at der er risiko for at de tørrer ud. 
Tømning af fedtudskiller med de intervaller der er foreskrevet af leverandøren. 
Undlad at komme væsker i afløbet der enten er syrer eller baser, uanset hvor svage de måtte være. 
Hvis et afløb begynder at trække dårligt sørg da for, at det bliver renset inden det forstopper helt. 
Undlad at hælde fedtstoffer i afløb der ikke er direkte tilsluttede fedtudskiller, eller som kun har en lille vandlås. Undlad at forsøge at skylle et afløb der er stoppet med fedt rent med varmt vand. Dette er både dyrt og ikke særligt effektivt. Få i stedet renset afløbet enten ved at adskille vandlås, eller ved at en fagmand anvender en rensesplit. 
Vær forsigtig med brug af kemisk afløbsrens, idet det kan være farligt at anvende dette.

- Husk især at sige til andre hvis du har forsøgt at anvende kemisk afløbsrens, og det ikke er lykkedes at få luft i afløbet. Efterfølgeren, der skal forsøge at rense afløbet kan med katastrofale følger få det ud over sig, hvis vedkommende ikke er blevet orienteret om, at det stadig er i afløbet.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?